Informacje

Ogłoszenie o połączeniu

W dniu 28 sierpnia 2023 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  1. EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253597,  REGON: 220234012, NIP: 5832941945 (zwaną dalej „Spółką Przejmująca”);
  2. DACHMISTRZ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
    w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 5A, 80 – 180 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273156, REGON: 220368534, NIP: 5832967347
    ,   (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”)

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie) oraz z zastosowaniem art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, jako łączenie z udziałem spółek kapitałowych.

W związku z powyższym, Spółka Przejmowana 1, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia uzgodniony przez Zarządu Spółek biorących udział w połączeniu Plan Połączenia do publicznej wiadomości: Plan Połączenia Spółek.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Tomasz Jerzy Balcerowski – Prezes Zarządu.

 

Script logo